ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ASZF)

A Vásárló és Látogató a www.geberitmarkaszerviz.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy figyelmesen elolvasta, megismerte, elfogadta és magára nézve a honlap használata során kötelező érvényűnek tekinti az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77 - 6:81.§ alapján megírt Általános Szerződési Feltételeket és szolgáltatás megrendelést, árucikk rendelést és információkérést a feltételek elfogadása után tesz vagy végez.

NIV-Geb Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Jelen Szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és a Ptk. alapján távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Szolgáltató adatai

A szerződés a NIV-Geb Kft.-vel, mint a weboldal fenntartójával - továbbiakban Szolgáltató - jön létre.

A Szolgáltató adatai

 • Cégnév: NIV-Geb Kft.
 • Székhely: 1203 Budapest, Széchenyi út 3-5/d
 • Adószám: adószám: 14750715-2-43
 • Cégjegyzék szám: cégjegyzékszám: 01 09 171853
 • Képviseletre jogosult: Marics Zoltán
 • E-mail cím: info@geberitmarkaszerviz.hu
 • Telefonszám: +36 30 362 4434
 • Számlaszám: NaN

Szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és az ASZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is érvényesek.
 • Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya 2018. május 23-tól visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.
 • A www.geberitmarkaszerviz.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos www.geberitmarkaszerviz.hu oldalról származó információk, cikkek, megjelenések bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.A www.geberitmarkaszerviz.hu oldalon megjelent írásos és képi anyagokkal kapcsolatos minden jogot fenntartunk és a jogot szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
 • Az oldalainkon megrendelt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk meghatározott köre vételár megfizetése ellenében kerülnek a Vásárló birtokába, állnak számukra rendelkezésre. Ezeket a termékeket, információkat a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel. A kapott információk bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos. Írásbeli engedély kérése.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységi körébe tartozó tevékenységként kínál árut, terméket vagy szolgáltatást, akkor is, ha helyette vagy a nevében más személy jár el. Például egyéni vállalkozó, vagy bármilyen cég a formájától függetlenül.

1.2. Felhasználó: az a regisztrált vagy nem regisztrált természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a www.geberitmarkaszerviz.hu honlapot böngészi.

1.3. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy vagy aki Felhasználóként azonosítható és aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes Megrendelést (1.9 pont) ad le a Szolgáltató részére azáltal, hogy a Szolgáltató valamely tevékenységét, áruját, termékét vagy szolgáltatását igénybe ellenszolgáltatásért veszi.

1.4. Szolgáltatás: a Megrendelő által igényelt és a Szolgáltató által nyújtott termék, áru, tevékenység vagy szolgáltatás, mely a(z) NIV-Geb Kft. oldalon alábbi lehet:

 • Geberit termékek garanciális javítása
  GARANCIÁLIS SZERVIZ
  A garanciális javítás esetén a számla végösszege 0 Ft. A garanciális javítás során beépített vagy felhasznált anyagok ára, a kiszállási díj és a munkadíj sem kerül számlázásra. A garanciális javítás előfeltétele a Geberit Garancia érvényességének megállapítása. Geberit terméke garanciájának megállapításához az alábbiak közül legalább egy megléte szükséges: Vásárláskor kapott számla, Geberit termék beépítését igazoló számla, Használatba vételi engedély, ami maximum 6 éves keltezésű.
 • Geberit termékek garancián túli javítása
  GARANCIÁN TÚLI SZERVIZ
  Ha a Geberit garancia nem állapítható meg, vagy a garanciális időszak véget ért, garancián túli javítás igényelhető. A garancián túli javítás esetén a kiszállási díjon felül a beépítendő, cserélendő alkatrész(ek) díja és a munkadíj is számlázásra kerül.
 • Geberit termékek átalánydíjas javítása
  Átalánydíjas javítás esetén a számla végösszege tartalmazza a beépített, felhasznált anyagok árát, mely(ek)ből a kiskereskedelmi árhoz képest 20% engedményt adunk, a kiszállási díjat, mely Budapest közigazgatási határain belül 6000 Ft, Budapesten kívül, de a közigazgatási határtól számított 25km-en belül 6000 Ft, míg a közigazgatási határtól 25km-nél messzebb 6000 Ft + 100 Ft/Km és a munkadíjat, mely 6000 Ft megkezdett óránként. Átalánydíjas javítás igényléséhez szükséges az előzetes Átalánydíjas javítási szerződés megkötése. Átalánydíjas javítás nem igényelhető eseti, garancián túli szerződéses javításként.
 • Szaktanácsadás
  Geberit termék vásárlása, vagy beszerelése előtt Ügyfélszolgálatunktól kérheti telefonos szaktanácsadás szolgáltatásunkat. Az eseti telefonon szaktanácsadás díjmentes és munkanapokon 9:30 - 18:00 óra között kérhető.
 • Geberit alkatrészek
  Magyarországon forgalmazott Geberit termékekhez alkatrészek, kellékanyagok forgalmazása.

1.5. Honlap: egy hiperhivatkozáson, vagy egy ismert, tudott webcímen keresztül elérhető valamint egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz által megjelenített webdokumentumok összessége.

1.6. Webáruház: egy hiperhivatkozáson, vagy egy ismert, tudott webcímen keresztül keresztül elérhető valamint egy webböngésző és egy internetes kapcsolódásra alkalmas eszköz által megjelenített webdokumentum, amelyen Felhasználó vagy Megrendelő képes internetes vásárlás véghezvitelére.

1.7. Kedvezmény: a Szolgáltató által nyújtott és jelen ÁSZF alapján vállalt árkedvezmény, amelynek megadása a Szolgáltató részéről történhet magyar forintösszeg (HUF) számszerű vagy forintösszegre vonatkozó százalékos megjelöléssel.

1.8. Megrendelés: Az a folyamat, amikor egy Honlap / Webáruház erre a célra kialakított oldalán a Felhasználó Szolgáltatást rendel meg, amiért a Vásárlás befejező műveleteként online fizetést hajt végre a megrendelt Szolgáltatás(ok) ellenértékét kiegyenlítve Szolgáltató felé, vagy a megrendelt Szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére egyértelmű és visszavonhatatan fizetési kötelezettséget vállal a távollévők között kötött szerződés értelmében - a megrendelt Szolgáltatás(ok) későbbi időpontban megvalósuló teljesítésekor - a Vásárlás során tanusított ráutaló magatartásal.

1.9. Elektronikus szolgáltatási szerződés: szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a Szolgáltató vagy Szolgáltató közvetítője egy honlapon keresztül kínál megvételre valamilyen tevékenységet, árut, terméket vagy szolgáltatást és a Felhasználó az adott honlapon keresztül rendeli meg a tevékenységet, árut, terméket vagy szolgáltatást.

1.10. Elektronikus adásvételi szerződés: szerződés, amely oly módon jön létre, hogy a Szolgáltató vagy Szolgáltató közvetítője egy honlapon keresztül kínál megvételre valamilyen tevékenységet, árut, terméket, vagy szolgáltatást és a Felhasználó az adott honlapon keresztül rendeli meg ezt a tevékenységet, árut, terméket, vagy szolgáltatást. Ide értendő a Webáruházon keresztüli vásárlás akkor is, ha egy Vásárlás során áru és szolgáltatás, termék és tevékenység megrendelése egyaránt történik.

1.11. Adatkezelő: aki a Szolgáltatással összefüggésben tudomására jutott személyes vagy céges adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.

2. Kedvezmény

2.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles kedvezményt nyújtani a megrendelő részére abban az esetben, ha korábban az „Elektronikus szolgáltatási szerződés” kapcsán már rögzítésre került a vételár.

3. A megrendelés menete

3.1. Szolgáltatás kizárólag a(z) NIV-Geb Kft. internetes oldalon a „Megrendelés” menüpont alatt közzétett elektronikus formanyomtatvány (a továbbiakban: Megrendelőlap) kitöltésével és az ÁSZF egyidejű, vagy az Megrendelőlap kitöltése előtti elfogadásával igényelhető. A Kapcsolat menüpontban megjelölt e-mail címre vagy a Kapcsolat űrlap kitöltésével elküldött megrendelés tartalmú, értelmű szöveget csak üzenetnek tekintjük, nem érvényes megrendelésnek. A rendelés vagy vásárlás előzetes regisztrációt nem igényel. A megrendelés teljesítéséhez és a számla kiállításához és a kiszállításhoz szükséges személyes adatok megadása elengedhetetlen. A megrendelés megtételével beleegyezik adatainak rendszerünk általi tárolásába. A tárolt adatok törlését - Adatkezelési szabályzat értelmében - e-mailben kérheti.

3.2. A Megrendelő a megrendelőlap kitöltésével (Megrendelés menüpont) majd   A KÜLDÉS gombra történő kattintással és "  A KÜLDÉS gombra kattintva Ön jelzi, hogy elolvasta, tudomásul vette, és elfogadta az   ASZF-ben foglaltakat és az Adatkezelési Tájékoztatóban leírtakat." mondat melletti jelölőbe kattintással, majd a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az ASZF, valamint az Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit megismerte és megértette és azokat magára nézve kötelezően alkalmazandónak fogadja el.

3.3. A Megrendelő a Megrendelőlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő személyes vagy céges adatait – kizárólag a Szolgáltatás teljesítésének és a Garancia érvényesítésének céljából – nyilvántartsa és kezelje.

3.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás(ok) igénylése díjköteles (melyre az Szolgáltató időszakos vagy állandó Kedvezményeket kínálhat), amely összeget a Megrendelő az 6.1. pontban meghatározott feltételek szerint fizet meg.

3.5. A Szolgáltató a kitöltött Megrendelőlap adatainak fogadása, elemzése, értelmezése és a Szolgáltatás díjának az 5.1. pontban leírtak beérkezése után a Szolgáltatás teljesítését megkezdi, a Szolgáltatást teljesíti, illetve elvégzi.

4. A szerződés létrejötte

4.1. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti jogviszony érvényesen a(z) NIV-Geb Kft. honlapon található Megrendelőlap kitöltése, elküldése és az ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat egyidejű elfogadása által – továbbá a Szolgáltatás díjának az 6.1. pontban leírtak megfizetése révén jön létre. Az így létrejött szerződés a Szolgáltatás díjának a Szolgáltató 6.2. pontban megadott bankszámláján történő jóváírása napján lép érvénybe.

5. Elállási jog

5.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az igényelt Szolgáltatása a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendelet alá tartozik.

A Megrendelő 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

 • A Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 • Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.
 • Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címre:

 • Cégnév: NIV-Geb Kft.
 • Cím: 1203 Budapest, Széchenyi út 3-5/d

vagy

 • E-mail cím: info@geberitmarkaszerviz.hu

A Megrendelőt (Fogyasztót) megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát 
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

forrás: http://fogyasztovedelem.kormany.hu

Elállási jogra vonatkozó kérdéseit kérjük címezze Ügyfélszolgálatunknak:

 • Cégnév: NIV-Geb Kft.
 • Cím: 1203 Budapest, Széchenyi út 3-5/d
 • E-mail cím: info@geberitmarkaszerviz.hu
 • Telefonszám: +36 30 362 4434 - munkanapokon 9:30 - 18:00 között hívható

6. Fizetési feltételek

6.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa igényelt Szolgáltatást egy részletben köteles megfizetni. A fizetési feltételek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

 • a megrendelt Szolgáltatás értékének 100%-a minusz a Kedvezmény(ek) összege, a Megrendelés teljesítését követően a helyszínen számla ellenében,
 • vagy
 • a megrendelt Szolgáltatás értékének 100%-a minusz a Kedvezmény(ek) összege, a Megrendelés teljesítését követően számla ellenében 8 napon belüli banki átutalással.

6.2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv erre vonatkozó jogszabályának értelmében késedelmi kamatot számíthat fel.

7. Szolgáltató kötelezettségei

7.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt Szolgáltatást a legjobb tudása szerint végzi el / adja át Megrendelő vagy meghatalmazottja részére.

7.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a munkavégzése során körültekintően jár el azért, hogy a Megrendelő részére ne okozzon kárt.

8. Panaszkezelés

8.1. A Megrendelő panasszal élhet a Szolgáltató felé. A panaszt a Szolgáltató felé csak írásban (levelezési cím: NIV-Geb Kft., NaN), ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. Elektronikus kapcsolattartásra Megrendelő kizárólag a Szolgáltató által megadott elektronikus levélcímét használhatja. Szóbeli - személyes, telefonon keresztül tett - panaszkezelést Szolgáltató nem végez.

8.2. Amennyben Szolgáltató és Megrendelő nem tud megegyezni egy vitás kérdésben, akkor a Megrendelő a Békéltető Testülethez is fordulhat. A Szolgáltató székhelye szerinti Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei a következők:

Budapesti Békéltető Testület

 • Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefonszáma: (1) 488-2131
 • Fax száma: (1) 488-2186
 • Elnök: Dr. Baranovszky György
 • E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

8.3. A Megrendelő a panaszát benyújthatja az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformon keresztül is, melynek internetes elérhetőségei a következők:

 • weboldal: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 • e-mail cím: onlinevita(kukac)bkik.hu

9. Átadás / Átvétel

9.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt Szolgáltatás csak a Szolgáltatás értékének teljes kifizetését követően kerül átadásra / teljesítésre, illetve a Szolgáltatás megkezdését Szolgáltató csak ebben az esetben kezdi meg.

10. Adatkezelés

10.1. Az általunk gyakorolt adatkezelés során Felhasználóink személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos rendelkezéseinek megfelelően történik. Bármely Felhasználónak joga van lekérni vagy helyesbíttetni az összes, megrendeléskor megadott személyes adatot. Adattörlést a Megrendelés teljesítése és a Garanciális időszak lejárta után kérhet minden Megrendelő. A garanciális időszak lejárta előtt kért Megrendelői adattörlés a beazonosíthatatlanság miatt a Garancia érvényteleníthetőségét vonhatja maga után.

10.2. A Szolgáltatás teljesítése kapcsán a Szolgáltató birtokába jutott személyes és üzleti adatok kezelése során a Szolgáltató adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe, és az adatkezelés során birtokába jutott adatokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

10.3. Megrendelő adatait tájékoztatásuk, az általuk igényelt információval való ellátásuk, valamint a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerződés teljesítése, illetve a szerződésszerű eljárás tényének későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

10.4. A www.geberitmarkaszerviz.hu weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk annak érdekében hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk a Felhasználók részére. Sütikezelési irányelvünk itt olvasható.

11. Ügyintézés / Tájékoztatás

11.1. A Szolgáltató eleget tesz visszaigazolási kötelezettségének és a beérkezett Megrendeléstől számítva 48 órán belül elektronikus úton visszaigazolást küld a Megrendelő részére.

11.2. A Megrendelő a megrendelés érvényességét követően információ-, illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a megrendelt Szolgáltatással kapcsolatban Ügyfélszolgálatunk segítségét és tájékoztatását a Szolgáltatás használatával, állapotával kapcsolatban munkaidőben a +36 30 362 4434-es mobilszámon, illetve az info@geberitmarkaszerviz.hu e-mail címen.

12. Vegyes rendelkezések

12.1. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az ÁSZF Megrendelő általi megszegése vagy a Megrendelő tévedése, mulasztása, a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata vagy a Megrendelő szerződésszegése miatt a Megrendelőt ért károkért.

12.3. Technikai meghibásodás vagy valamilyen elháríthatatlan külső körülmény (vis maior) fennállása esetén a Szolgáltató szüneteltetheti a Szolgáltatást. Ilyen esetekben a Szolgáltató a honlapon és más módon tájékoztatást tesz közzé.

12.4. A kapcsolattartás és a nyilatkozattétel fentebb leírt szabályait mindkét fél elfogadja és az így küldött küldeményeket, azok átvételekor, megérkezésekor kézbesítettnek tekinti.

12.5. A jelen szerződésből eredő bármely jogvitát az érdekeltek elsősorban egyeztetés, tárgyalás útján kötelesek rendezni.

12.6. A Szolgáltató az ÁSZF hatályos változatát a honlapon közzéteszi.

12.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, továbbá az Adatkezelési Szabályzat és a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezései irányadóak.

13. Cégadatok / Elérhetőségek

 • Cégnév: NIV-Geb Kft.
 • Székhely: 1203 Budapest, Széchenyi út 3-5/d
 • Adószám: adószám: 14750715-2-43
 • Cégjegyzék szám: cégjegyzékszám: 01 09 171853
 • Képviseletre jogosult: Marics Zoltán
 • E-mail cím: info@geberitmarkaszerviz.hu
 • Telefonszám: +36 30 362 4434
 • Számlaszám: NaN
 

Kérése, kérdése van?
Küldjön üzenetet!

Kérjük adja meg nevét és e-mail címét, valamint írja meg üzenetét!

Ha üzenetküldés helyett megrendelést szeretne tenni, kérjük hogy a MEGRENDELÉS oldalt használja erre.

Az üzenet feladójának neve / cégnév
Erre a címre küldjük a visszaigazolást
Ha megadja, munkaidőben felhívjuk
Mivel kapcsolatban ír üzenetet?


Ellenőrző kód   Az ellenőrző kód SPAMküldő robotok kizárására szolgál
Az ellenőrző kód a beviteli mezőbe kattintás során frissül!